Termoplastiki ýol bellik boýag primeri üçin lomaý ýol boýag primeri

Termoplastiki ýol bellik boýag primeri üçin lomaý ýol boýag primeri

gysga düşündiriş:

Gyzgyn ereýän boýag asty Gyzgyn eritme bellikleri we asfalt üçin ýelim. Astardaky organiki erginç, ýoluň ýüzüni çyglamak gaty aňsat. Surfaceoluň üstüni çygly edende, astyndaky rezin örtülen ýoluň üstüni örtýär we ýokary temperaturada emele gelen örtük filminiň birleşmegi we bellik çyzygynyň ýoluň ýüzüne ýapyşmagyny güýçlendirýän örtük filmini emele getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Haryt ady Paintol boýag asty
Marka Dahan
Reňk Reňksiz we aýdyň
Ulanyş maksady Sement, asfalt ýoluň üstü
Agramy 16 kg / barrel
VOC <100g / L.
Meýdanyň teoretiki ýaýramagy 0,15 kg
Funksiýa Termoplastiki ýol bellik boýagy üçin kömekçi esasy boýag
Ulanylýan ýer Markol bellik gurluşyk meýdançasy
Saklamak salkyn, gurak, göni gün şöhlesinden, saklaýyş temperaturasy 0 below-dan pes bolmaly däl
Möhleti gutarýan senesi 365 gün

Üstünlikleri

1. Greenaşyl önümçilik we gurluşyk işlerinde bedeniňize zyýan bermez, daşky gurşawymyzy hapalamaz. 2. Çalt guratmak Bu asma örtük gaty gysga wagtda gurady, dowam etmek üçin gaty amatly. Termoplastiki boýagy örtmek üçin köp garaşmaly bolmaz, muny laboratoriýa synaglary subut etdi. 3. Güýçli ýelme C5 uglewodorod nebit rezini, arassa akril, ajaýyp ýumşaklyk we çydamlylyk bilen has deňeşdirip bolmajak ýelmeşdirýär. Bu tassyklandy Hiç hili päsgelçiliksiz çatryk ýok, ýoluň üstünde berk ýapyşma. 4. Easyönekeý rolikli örtük, pürküji örtük ikisi hem işleýär, asla aýratyn talap ýok. 5. Univershliumumy Bu asma asfalt we sement ýolunyň üstünde gaty gowy işleýär. Adatça kwadratyň dozasy takmynan 0,15 kg teklip edilýär, ýöne ýoluň üstündäki hakyky zerurlyga görä belli bir doza size bagly.

Arza:

tizlik ýoly, zawod, awtoulag duralgasy, oýun meýdançasy, golf meýdançasy we ýaşaýyş jaýy we ş.m.

1631152940(1)

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: