head_bn_item

Termoplastiki gyzdyryjy

 • 1200kgDouble Tank Thermoplastic Preheater YF10001200

  1200kg goşa tank termoplastiki gyzdyryjy YF10001200

  Ilki bilen, boýagyň bir bölegi gyzdyrmak üçin gyzgyn ereýän çäýnege girizilýär. Boýagyň temperaturasy 180-200 reaches ýetende, garyşdyrmak üçin ters klapany basyň we yzygiderli akýan ýagdaýa täze reňk goşuň. Çäýnegiň boýagynyň temperaturasy 210 reaches ýetende, boýag gurluşyk maşynynyň üsti bilen bellik maşynyna goýulýar

 • Double Tank Thermoplastic Preheater CYF10001200

  Iki tankly termoplastiki gyzdyryjy CYF10001200

  Nebit we gaz goşa silindrli termoplastiki gyzdyryjy, gaz bilen işleýän termoplastiki gyzdyryjy esasynda kämilleşdirilýär. Enjam çalt ereýän tizlige we ýokary netijelilige, esasanam dizel ýangyç hökmünde ulanylanda, ýörite nebit we gaz goşa maksatly peç alýar. Amatly, ýangyç guýmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok; uzak daglyk ýerlerde we platoda ýerleşýän ýerlerde howadaky kislorod az, dizel suwuklandyrylan gazdan has amatlydygy sebäpli, termoplastiki gyzdyryjy täze nesil hökmünde gurluşyk çykdajylaryny azaltmak gurluşyk toparynyň ilkinji kararydyr.

 • Double Tank Thermoplastic YF600

  Iki tankly termoplastiki YF600

  1. Umumy ulanyş ädimleri: ilki bilen, ýeterlik dizel, dwigatel ýagy, gidrawliki ýag we suw taýýarlaň (sowadyjy suw üçin). Fireangynyň öňüni almak we goramak üçin taýynlyk görüň we ulgam enjamlarynyň ýagdaýynyň gowudygyny barlamak we bejermek. Dizel hereketlendirijisini hiç hili ýük bilen işe girizeniňizden soň, ony ýuwaş-ýuwaşdan 5-6mpa (8Mpa-dan köp) ýükläň, örtügiň bir bölegini gyzdyrmak we eremek üçin gyzgyn ereýän çäýnege guýuň. Örtügiň temperaturasy 100 ~ 150 reaches ýetende, garyjy üçin garyjy işe başlaň we yzygiderli täze örtük goşuň we goşulan örtügiň umumy mukdary çäýnek kuwwatynyň 4/5-den az bolmalydyr. Çäýnäniň örtüginiň temperaturasy 180 ~ 210 reaches ýetende, akym ýagdaýynda bolýar, suwuk boýagy gurluşy bellemek üçin çykaryş portunyň üsti bilen bellik maşynyna goýuň. Iýmitlendirmek we boşatmak şertleri mukdaryna, gurluşyk wagtyna we howa şertlerine görä kesgitlenilýär. Adaty ýagdaýlarda materiallar gurluşygyň ahyrynda ulanylar.

  2. Ulanylmazdan ozal we tehniki hyzmat wagtynda: gidrawlik ulgamyň syzmaýandygyna ýa-da petiklenmändigine göz ýetiriň; Gaz ulgamynyň syzmagy ýa-da petiklenmegini barlaň; Düwürtigiň petiklenmändigine ýa-da deşik deşiginiň gaty ulydygyna göz ýetiriň. Ot alandan soň, alaw gök reňkde düzülýär; Gaz klapanyna gözegçilik etmek täsirli.

  3. Gidrawlik ýagyndaky gidrawliki ýagy ilkinji gezek ulanylandan bäş-alty gün soň çalşyň, bir aýdan soň ikinji gezek ýagy çalşyň we gidrawliki tankyň süzgüçini yzygiderli barlaň we arassalaň.

  4. Dizel hereketlendirijisini yzygiderli abatlamak we goldamak.

 • Single Tank Thermoplastic Preheater

  Teke tankly termoplastiki gyzdyryjy

  Termoplastiki gyzdyryjy, ýol bellikleri gurmak üçin esasy enjamlardan biridir. Çyzyklary bellemek prosesinde ilkinji ädim, suwuk boýaga öwrülýänçä, gyzdyryjy reňkdäki tozan reňkini gyzdyrmak we garyşdyrmak, soňra bolsa bellik amallary üçin boýagy bellik maşynlaryna guýmak. Boýagyň ereýän derejesi bellik çyzyklarynyň hiline gönüden-göni täsir edýändigi sebäpli, termoplastiki bellik enjamlarynyň arasynda gyzdyryjy möhüm rol oýnaýar we boýagyň eremegi üçin möhüm bölekdir.