termoplastiki boýagyň bahasy termoplastiki ýol belligi boýag potratçylary awtoulag duralgasy markaly boýag

termoplastiki boýagyň bahasy termoplastiki ýol belligi boýag potratçylary awtoulag duralgasy markaly boýag

gysga düşündiriş:

Konweks titreýän termoplastiki ýol belligi boýagy termoplastiki nebit rezinden, ýokary hilli pigmentlerden we goşundylardan ýasalýar. Çyzyk bellemek üçin ulanyp, termoplastiki ýol bellik boýagy çalt guratmagyň, aňsat gurluşygyň, ýagtylygyň gowy şöhlelenmeginiň we uzak ömrüniň artykmaçlyklaryna eýedir.

Termoplastiki ýol bellik boýagynyň dürli standartlaryny öndürip bileris, mysal üçin Hytaý standarty (JT / T280-2004 we GB16311-2009), BS standarty, AASHTO standarty we ş.m. Mazmuny we çig maly dürli standartlar bilen tapawutlanýar. Mundan başga-da, müşderileriň standart däl özleşdirmesine görä öndürip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

4
Çig mal C5 Nebit Resin, CaCO3, Aýna monjuklar, DOP, PE we ş.m.
Agyrlyk güýji, g / m3 2.1 g / ml
Reňk ak, sary we ş.m.
Atingyladyş temperaturasy 180ºC-220ºC
Softumşak nokat, ºC 110 ºC
Örtük görnüşi Hiç hili gyrmalar, nokatlar, çişikler, çatryklar, ýykylan we taýak tekerleri ýok
Guramak wagty, min 3 minudyň içinde
Sykyş güýji, MPa 26
Abraziw garşylyk, mg 42
Suw garşylygy Ajaýyp (24 sagat suwda)
Alkali garşylygy Ajaýyp (kalsiý gidroksidiniň doýgun ergininde 24 sagat)
Suwuklyk, s 40-njy ýyllar
Örtük 4 sagatlap -10ºC garşy dur
Atylylyga garşylyk 200ºC-220ºC-den aşakda 4 sagat

Aýratynlyklary:

1. Gysyş könelmegine çydamly Boýagymyz has berk ulanylmagyny üpjün etmek üçin gowy gysylma könelmegine garşydyr. 2. Oýlanma täsiri Aýna monjuklarynyň ýerleşiş tizligine görä, ýerine ýetirilende bellikleriň hemişe ýokary şöhlelenmegini üpjün etmek üçin, dürli bölejik gatnaşygy bolan durnukly refraktiw we ýokary hilli örtük görnüşli aýna monjuklaryny dogry saýlaň. 3. Çalt gury ýerine ýetirilende boýagy temperatura, çyglylyk we ýol şertlerine görä öndürmek üçin dürli formulalary ulanyň, çalt guratmagyň tizligini we markirlemegiň antifulýasiýa häsiýetini üpjün ediň. 4. Durnuklyk (Howanyň üýtgemegi) Ajaýyp ýagtylyk we ýylylyk durnuklylygy çig malyny saýlaň, güýçli güneşiň aşagynda-da uzak wagtlap işleýän reňkine we ýagtylygyna göz ýetiriň.

Arza:

Roadol belligi, göni çyzyk, punktir çyzyk, egrilik, gönükdirilen ok, harp we ş.m.
Awtoulag duralgasy, jemgyýetçilik, tizlik ýoly, şäher ýoly, seýilgäh zolagy, stadion, köpri, tunel

x

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: