Oýlanýan termoplastiki asfalt markirleme satuwy arzan bahadan dürli standartlaryň boýagy

Oýlanýan termoplastiki asfalt markirleme satuwy arzan bahadan dürli standartlaryň boýagy

gysga düşündiriş:

Gyzgyn eritme ýazgy örtügi aýna monjuk primerini we nebit rezini gyzgyn erit örtügini kabul edýär. Örtügi gyzgyn ereýän maşynda gyzdyryň, ereýän temperaturany 18 ° C bilen 220 ° C aralygynda dolandyryň we örtülmezden 10 minut töweregi doly garmaly. Dizaýn çyzgysynda görkezilen pozisiýa we şekile görä belläň we ölçäň, soňra bolsa markeri bellik ýolunda ulanyň. Gyzgyn eritme örtügi diňe primer guradylandan soň ulanylyp bilner. Gijeki kesgitlemäni ýokarlandyrmak üçin şöhlelenýän aýna monjuklar ýaýrady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Görnüşi Adaty termoplastiki ýol belligi boýagy
Marka Dahan
Çig mal C5 Nebit Resin, CaCO3, Aýna monjuklar, DOP, PE we ş.m.
Reňk Ak / sary / adat
Daş görnüşi Poroşok
Atingyladyş temperaturasy 180ºC-220ºC
Softumşak nokat 90ºC-120ºC
Guramagyň wagty 3 minut (23ºC)
Agram 25 kg / sumka
Ýaramlylyk möhleti 365 gün

häsiýetli:

01. hesapyşma

Üýtgeşik formula ýoluň üstünde gowy ýelmeşýär. Örtük bilen ýoluň arasyndaky birikmäni has berkitmek üçin bellik etmezden ozal ýörite örtük serişdesi ulanylýar.

02. Skid garşylygy

Bu örtük oňat tekizleýiş ukybyny saklar, skide garşy gowy ýerine ýetirer we sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün eder ýaly, skide garşy goşundylar bar.

03. Oýlanma

Durnukly refraktiw görkeziji bilen ýeterlik ýokary hilli aýna monjuklary saklaň we täze we köne bellikleriň gowy şöhlelendiriji täsirini üpjün etmek üçin aýna monjuklarynyň ýerleşiş tizligine görä dürli bölejik gatnaşygy bolan garyşyk aýna monjuklaryny ylmy taýdan saýlaň.

04. Guraklyk

Dürli gurluşyk şertlerine görä 3-5 minut gury hereketi üpjün etmek we antifolýasiýa garşy gowy öndürijiligi üpjün etmek üçin dürli formulalar berilýär.

05. Durnuklyk

Ultramelewşe garşy goşundylary öz içine alýar we markirleme asyl ýagdaýyny we reňkini uzak wagtlap saklap biler ýaly, gowy ýagtylyk we ýylylyk durnuklylygy bilen çig mal bilen taýýarlanýar.

Güýçli ýelmeşme: reziniň mazmuny ýerliklidir. Güýçli ýelmeşýän aşaky ýagda ýörite rezin elastomer goşulýar. Gurluşyk işiniň ýerliklidigine we ýykylmajakdygyna göz ýetiriň.

Gowy döwülmäge garşylyk: temperatura tapawudy sebäpli gyzgyn ereýän bellikleri döwmek aňsat. Ingarylmazlygy üçin örtüge ýeterlik EVA rezini goşuň.

Açyk reňk: örtülen pigment, ýeterlik mukdarda, gowy howa garşylygy we uzak möhletli täsirden soň reňksiz bolmazlygy bilen kabul edilýär.

Örtügiň ýokary derejesi: ownuk dykyzlyk, uly göwrüm we ýokary örtük derejesi esasy aýratynlyklarymyzdyr.

Güýçli menek garşylygy: PE mumynyň hili we dozasy, menek garşylygyna täsir edýän esasy nokatlardyr. “Exxon PE mum” köp ýyl bäri kompaniýanyň halaýan önümidir.

1631587337(1)

Arza:

Adaty termoplastiki ýol bellikli boýagSüzüşiň giňligi:

tizlik ýoly, zawod, awtoulag duralgasy, oýun meýdançasy, golf meýdançasy we ýaşaýyş jaýy we ş.m.

2

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: