head_bn_item

Önümler

 • Titanium dioxide rutile grade TiO2 plastic additives

  Titan dioksid rutile derejeli TiO2 plastmassa goşundylary

  Rutile TiO2 pigmenti sirkoniýa we alýumin bilen organiki däl görnüşde örtülendir we üstünde ýörite organiki bezeg serişdesi bilen üýtgedilýär. Ajaýyp aklyk, dispersiýa, gidrofil we lipofilika bilen köpugurly we umumy maksatly rutile TiO2 pigmentiniň bir görnüşi hökmünde, örtük, plastmassa, syýa we kagyz ýaly köp ugurlara ulanylyp bilner.

 • High Reflective Road Marking Glass Beads For Road Traffic Line Marking Paint

  Roadol hereket liniýasynyň bellik boýagy üçin ýokary şöhlelendiriji ýol bellikli aýna monjuklary

  Aýna monjuklar, garaňkylykda ýa-da erbet howa şertlerinde sürüjä ýagtylygy görkezmek üçin ýol belliklerinde boýag we çydamly ýol belliklerinde ulanylýan aýnanyň kiçijik sferalarydyr - howpsuzlygy we görnükliligi ýokarlandyrýar. Aýna monjuklary ýol howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.

 • Thermoplastic Road Marking Paint Remover Machine

  Termoplastiki ýol belligi boýag aýyryjy maşyn

  Termoplastiki ýol belligi boýag aýyryjy maşyn, termoplastiki boýag bellemezden ozal galyndylary köne çyzyklary aýyrmak we arassalamak üçin ulanylýar.

  Motor, ýylmaýjy kelläni çalt aýlanmaga iterýär. Öýjükli kelle merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen konweks üst meýdanyny ýok edýär we bellik çyzyklaryny arassalaýar.

  Enjamda ajaýyp aýyrmak effekti, çalt aýyrmagyň tizligi we örän ýönekeý işlemek we tehniki hyzmat etmek mümkinçilikleri bar.

 • Road Cleaning and Blowing Machine

  Roadol arassalaýjy we üflenýän maşyn

  Arassalaýjy maşyn diňe bir ýoluň üstündäki tozanlary, palçyklary we sement galyndylaryny doly aýryp bilmän, eýsem gurluşyk hilini hem ýokarlandyryp biler. Urýan maşyn arassalanandan soň asfalt daşlaryny, hapalary we ýüzýän tozany aýyrmak üçin ulanylýar. Cleanol arassalaýjy we üflenýän maşyn, ýol belligi gurluşygynda zerur kömekçi enjamlardan biridir.

 • Automatic / self-propelled Thermoplastic Road Marking Machine with car/truck/vehicle

  Awtoulag / ýük awtoulag / ulag bilen awtomatiki / özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik maşyny

  Öz-özi hereket edýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygyndaky esasy enjamlardan biridir. Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanmak aňsat. Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin kiçi ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.

 • Hand-Push Thermoplastic Road Marking Machine

  El-itek termoplastiki ýol bellik enjamy

  El bilen itekleýän termoplastiki ýol bellik enjamy, termoplastiki ýa-da gyzgyn ereýän bellik liniýasynyň gurluşygyndaky esasy enjamlardan biridir.

  Bu önüm gurluşy boýunça ýönekeý, işde çeýe we gurluşykda zähmet tygşytlaýjy, esasanam zebra geçelgesi üçin ulanmak aňsat. Görnüşinden, şuňa meňzeş önümlerden has ýokarydyr we dürli çylşyrymly ýollaryň salgylanma çyzygynyň we tertipsiz bellik çyzyklarynyň çalt geçmegine garşy durmak üçin kiçi ölçeg bilen enjamlaşdyrylan.

   

 • Wholesale Road Paint Primer For Thermoplastic Road Marking Paint Primer

  Termoplastiki ýol bellik boýag primeri üçin lomaý ýol boýag primeri

  Gyzgyn ereýän boýag asty Gyzgyn eritme bellikleri we asfalt üçin ýelim. Astardaky organiki erginç, ýoluň ýüzüni çyglamak gaty aňsat. Surfaceoluň üstüni çygly edende, astyndaky rezin örtülen ýoluň üstüni örtýär we ýokary temperaturada emele gelen örtük filminiň birleşmegi we bellik çyzygynyň ýoluň ýüzüne ýapyşmagyny güýçlendirýän örtük filmini emele getirýär.

 • 1200kgDouble Tank Thermoplastic Preheater YF10001200

  1200kg goşa tank termoplastiki gyzdyryjy YF10001200

  Ilki bilen, boýagyň bir bölegi gyzdyrmak üçin gyzgyn ereýän çäýnege girizilýär. Boýagyň temperaturasy 180-200 reaches ýetende, garyşdyrmak üçin ters klapany basyň we yzygiderli akýan ýagdaýa täze reňk goşuň. Çäýnegiň boýagynyň temperaturasy 210 reaches ýetende, boýag gurluşyk maşynynyň üsti bilen bellik maşynyna goýulýar

 • Double Tank Thermoplastic Preheater CYF10001200

  Iki tankly termoplastiki gyzdyryjy CYF10001200

  Nebit we gaz goşa silindrli termoplastiki gyzdyryjy, gaz bilen işleýän termoplastiki gyzdyryjy esasynda kämilleşdirilýär. Enjam çalt ereýän tizlige we ýokary netijelilige, esasanam dizel ýangyç hökmünde ulanylanda, ýörite nebit we gaz goşa maksatly peç alýar. Amatly, ýangyç guýmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok; uzak daglyk ýerlerde we platoda ýerleşýän ýerlerde howadaky kislorod az, dizel suwuklandyrylan gazdan has amatlydygy sebäpli, termoplastiki gyzdyryjy täze nesil hökmünde gurluşyk çykdajylaryny azaltmak gurluşyk toparynyň ilkinji kararydyr.

 • Double Tank Thermoplastic YF600

  Iki tankly termoplastiki YF600

  1. Umumy ulanyş ädimleri: ilki bilen, ýeterlik dizel, dwigatel ýagy, gidrawliki ýag we suw taýýarlaň (sowadyjy suw üçin). Fireangynyň öňüni almak we goramak üçin taýynlyk görüň we ulgam enjamlarynyň ýagdaýynyň gowudygyny barlamak we bejermek. Dizel hereketlendirijisini hiç hili ýük bilen işe girizeniňizden soň, ony ýuwaş-ýuwaşdan 5-6mpa (8Mpa-dan köp) ýükläň, örtügiň bir bölegini gyzdyrmak we eremek üçin gyzgyn ereýän çäýnege guýuň. Örtügiň temperaturasy 100 ~ 150 reaches ýetende, garyjy üçin garyjy işe başlaň we yzygiderli täze örtük goşuň we goşulan örtügiň umumy mukdary çäýnek kuwwatynyň 4/5-den az bolmalydyr. Çäýnäniň örtüginiň temperaturasy 180 ~ 210 reaches ýetende, akym ýagdaýynda bolýar, suwuk boýagy gurluşy bellemek üçin çykaryş portunyň üsti bilen bellik maşynyna goýuň. Iýmitlendirmek we boşatmak şertleri mukdaryna, gurluşyk wagtyna we howa şertlerine görä kesgitlenilýär. Adaty ýagdaýlarda materiallar gurluşygyň ahyrynda ulanylar.

  2. Ulanylmazdan ozal we tehniki hyzmat wagtynda: gidrawlik ulgamyň syzmaýandygyna ýa-da petiklenmändigine göz ýetiriň; Gaz ulgamynyň syzmagy ýa-da petiklenmegini barlaň; Düwürtigiň petiklenmändigine ýa-da deşik deşiginiň gaty ulydygyna göz ýetiriň. Ot alandan soň, alaw gök reňkde düzülýär; Gaz klapanyna gözegçilik etmek täsirli.

  3. Gidrawlik ýagyndaky gidrawliki ýagy ilkinji gezek ulanylandan bäş-alty gün soň çalşyň, bir aýdan soň ikinji gezek ýagy çalşyň we gidrawliki tankyň süzgüçini yzygiderli barlaň we arassalaň.

  4. Dizel hereketlendirijisini yzygiderli abatlamak we goldamak.

 • Single Tank Thermoplastic Preheater

  Teke tankly termoplastiki gyzdyryjy

  Termoplastiki gyzdyryjy, ýol bellikleri gurmak üçin esasy enjamlardan biridir. Çyzyklary bellemek prosesinde ilkinji ädim, suwuk boýaga öwrülýänçä, gyzdyryjy reňkdäki tozan reňkini gyzdyrmak we garyşdyrmak, soňra bolsa bellik amallary üçin boýagy bellik maşynlaryna guýmak. Boýagyň ereýän derejesi bellik çyzyklarynyň hiline gönüden-göni täsir edýändigi sebäpli, termoplastiki bellik enjamlarynyň arasynda gyzdyryjy möhüm rol oýnaýar we boýagyň eremegi üçin möhüm bölekdir.

 • Cold plastic road marking black road paint berger thermoplastic road marking paint

  Gara ýol reňkini bellän sowuk plastmassa ýol berger termoplastiki ýol belligi

  Termoplastiki ýol belligi boýagy adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan rezin, EVA, PE mumy, doldurgyç materiallaryndan, aýna monjukdan ybarat, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagy ýoluň ýüzüne örtmek gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, güýçli garşylyk we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagyndaky aýna mikro monjuklary sepmek, gowy şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegi üçin dürli reňk berip bileris.

  Aýna mikro monjuklaryň sosial isleginiň artmagy, önümçiligiň artmagy bilen. Has arzan we standart däl hil bilen öndürijini köp ulanyşymyza görä ykdysady güýji bilen öndürijini saýlaýarys we ýol üçin ulanylýan gülli aýna mikro monjuklary sazlaýarys. standartlaşdyrylan hil talaplaryna laýyklykda çyzyk bellemek. Üç aýratynlyk: termoplastiki çyzyk bellemek üçin ýüzüne sepýän monjuklar, adaty temperatura çyzyklary üçin ýüzügi sepýän monjuklar, suw bazasynyň çyzgylary üçin monjuklar sepilýär. Biz ýeterlik üpjün edip bileris Elmydama aksiýa

12 Indiki> >> Sahypa 1/2