head_bn_item

Adaty termoplastiki ýol belligi boýagy

 • Cold plastic road marking black road paint berger thermoplastic road marking paint

  Gara ýol reňkini bellän sowuk plastmassa ýol berger termoplastiki ýol belligi

  Termoplastiki ýol belligi boýagy adaty temperaturada gaty poroşok ýagdaýy bolan rezin, EVA, PE mumy, doldurgyç materiallaryndan, aýna monjukdan ybarat, Gurulýan ýylylyk birleşdiriji küýze bilen 180-200 dereje gyzdyrylsa, akym, örtük peýda bolar Gurulýan küýze, akym ýaly görüner, boýagy ýoluň ýüzüne örtmek gaty plyonkany emele getirer, Doly çyzyk görnüşi, güýçli garşylyk we beýleki akymlary bar, Gurluşyň aşagyndaky aýna mikro monjuklary sepmek, gowy şöhlelendiriji täsir edýär gijelerine, awtoulag ýollarynda we ýollarda giňden ulanylýar, Ulanylýan gurşawa we dürli gurluşyk talaplaryna laýyklykda, müşderimiziň islegi üçin dürli reňk berip bileris.

  Aýna mikro monjuklaryň sosial isleginiň artmagy, önümçiligiň artmagy bilen. Has arzan we standart däl hil bilen öndürijini köp ulanyşymyza görä ykdysady güýji bilen öndürijini saýlaýarys we ýol üçin ulanylýan gülli aýna mikro monjuklary sazlaýarys. standartlaşdyrylan hil talaplaryna laýyklykda çyzyk bellemek. Üç aýratynlyk: termoplastiki çyzyk bellemek üçin ýüzüne sepýän monjuklar, adaty temperatura çyzyklary üçin ýüzügi sepýän monjuklar, suw bazasynyň çyzgylary üçin monjuklar sepilýär. Biz ýeterlik üpjün edip bileris Elmydama aksiýa

 • High Reflecting Speedway Markings Thermoplastic Road Paint

  Refokary şöhlelendiriji tizlik bellikleri termoplastiki ýol boýagy

  Termoplastiki ýol bellik boýagy esasan 2-den gowrak ýol we awtoulag ýoly üçin ulanylýar. Bu örtükden ýasalan çyzyklaryň galyňlygy (1,0 ~ 2,5) mm, şöhlelendiriji aýna monjuklary bilen garylan boýag we gurluşykda şöhlelendiriji aýna monjuklaryny ýaýyň üstü. Bellik çyzygynyň bu görnüşi, gijeki şöhlelendiriji öndürijiligi, uzak ömri, adatça 2 ~ 3 ýyla çenli.

  Termoplastiki ýol bellikli boýag, gurluşyklarda ýörite gyzdyryjy enjam gerek. Köne bellik setirleriniň ikinji gezek täzeden bellik edilmeginde, ilki bilen galyň köne bellik çyzygyny ýok etmeli.

  Gyzgyn ereýän şöhlelendiriji bellik örtügi, esasan, 2-nji synpdan ýokary awtoulag ýoly we awtoulag ýoly üçin ulanylýar, bu örtük ulgamynyň bellik örtüginiň galyňlygy (1,0 ~ 2,5) mm, şöhlelendiriji aýna monjuklary bilen garylan örtük we bellik gurluşygynda ýer sepildi. şöhlelendiriji aýna monjuklar. Bu hili bellik çyzygynyň ýerine ýetirilişine gowy gijesi bar, hyzmat möhleti has uzyn, ýol akymynyň çaklamalarynyň uly awtoulag ýollarynyň gurluşygyna bagly isleg, her dürli ýol bellik liniýasynyň örtügine, kiçi we örtügiň hiline we karar beriň, adatça (2 ~ 3) ýyla ýetip bilersiňiz. Gyzgyn eriş örtüginiň gurluşygy ýörite ýyladyş enjamlaryny talap edýär. Ikinji gezek gaýtadan işlemegiň köne setirine, has galyňlygy ýok etmek üçin köne örtük ulanylyp bilner.

 • Reflective Thermoplastic Pavement Marking Paint of different standards with low price for sale

  Oýlanýan termoplastiki asfalt markirleme satuwy arzan bahadan dürli standartlaryň boýagy

  Gyzgyn eritme ýazgy örtügi aýna monjuk primerini we nebit rezini gyzgyn erit örtügini kabul edýär. Örtügi gyzgyn ereýän maşynda gyzdyryň, ereýän temperaturany 18 ° C bilen 220 ° C aralygynda dolandyryň we örtülmezden 10 minut töweregi doly garmaly. Dizaýn çyzgysynda görkezilen pozisiýa we şekile görä belläň we ölçäň, soňra bolsa markeri bellik ýolunda ulanyň. Gyzgyn eritme örtügi diňe primer guradylandan soň ulanylyp bilner. Gijeki kesgitlemäni ýokarlandyrmak üçin şöhlelenýän aýna monjuklar ýaýrady.