headn_banner

Senagat habarlary

  • Bu alamatlary we bellikleri bilýärsiňizmi?

    Traffol belgileri we bellikleri adamlara nädip gitmelidigini we ulag süreniňizde we ýöräniňizde nämä üns bermelidigini ýada salýar, bu ýol hereketiniň tertibini saklamakda we ýol howpsuzlygyny üpjün etmekde örän möhüm rol oýnaýar. Olar: Awtoulag ýolunyň merkezi çyzygynyň reňki ak ýa-da sary, öňküsi ýaly ...
    Koprak oka
  • Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny döretmek üçin haýsy düzgünler bar?

    Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny gurmagyň maksady, sürüjileriň we pyýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek we awtoulag ýolunyň roluny doly oýnamak. Sazlaýyş düzgünleri aşakdakylar: pyýada köprüler ýa-da ýerasty geçelgeler pyýadalaryň, welosipedleriň ýa-da beýleki ulaglaryň geçýän ýerlerinde kesgitlener ...
    Koprak oka