headn_banner

Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny döretmek üçin haýsy düzgünler bar?

Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny gurmagyň maksady, sürüjileriň we pyýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek we awtoulag ýolunyň roluny doly oýnamak. Sazlaýyş düzgünleri aşakdakylar: pyýada köprüler ýa-da ýerasty geçelgeler pyýadalaryň, welosipedleriň ýa-da beýleki ulaglaryň tizlikli ýollardan we I synp ýollaryndan geçýän bölümlerinde, esasanam stansiýalarda ýa-da çatryklarda kesgitlenmeli. I synp ýolunda pyýada we welosiped geçelgesi ýa-da ýerasty geçelgesi bolmadyk ýerlerde pyýada we beýleki howpsuzlyk dolandyryş bellikleri goýulmalydyr. Awtoulag ýollarynyň beýleki synplarynda zerur ýagdaýa ýa-da ýerasty geçelge hakyky ýagdaýa görä kesgitlenip bilner. Çalt ýollarda we I synp ýollarynda ulaglaryň çaknyşmagyndan we pyýadalara şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin ulaglaryň ters tarapa girmeginiň öňüni alýan garawullar we pyýadalaryň zolakdan geçmeginiň öňüni almak üçin gorag torlary düzgünlere laýyklykda kesgitlenilýär. Goragçylar ýa-da duýduryş üýşmeleri beýik kenarlarda, köpriniň ujundaky çemeleşmelerde, iň pes radiusda, dik eňňitlerde we ähli derejelerdäki awtoulag ýollarynyň beýleki bölümlerinde goýulmalydyr. Gijelerine gatnawyň we ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çyzykda şöhlelendiriji alamatlar we şöhlelendiriji howpsuzlyk desgalary kem-kemden gurlar, ulag aýratynlyklary bolan köp we möhüm bölümlerde yşyklandyryş üpjün edilip bilner, şertli çatryklarda we pyýada geçelgelerde ýerli yşyklandyryş ulanylyp bilner. . Sürüjiniň gözýetimini ugrukdyrmak we sürüjiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin awtoulag ýolunyň gyrasyny bellemek we zerur bölümlerde deňleşdirmek üçin alamatlar ulanylyp bilner. Sharpiti öwrümlerde we görüş aralygy pes bolan çatryklarda, sürüjileriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin beýleki çäreler bilen bilelikde alamatlar, reflektorlar ýa-da zolakly bölünişikler gurlup bilner. Barrikadalar gurluşyk işleri, ýykylan daşlar we süýşmeler ýaly howply bölümlerde gurlar; Päsgelçilikli bölümlerde yzygiderli ulag belgileri gurulmalydyr; Gollanma alamatlary belli bir bölümde sürmegiň ugry üýtgedilen ýerde goýulmalydyr. Gollanma bellikleri görkeziji görkezme.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr