headn_banner

Bu alamatlary we bellikleri bilýärsiňizmi?

Traffol belgileri we bellikleri adamlara nädip gitmelidigini we ulag süreniňizde we ýöräniňizde nämä üns bermelidigini ýada salýar, bu ýol hereketiniň tertibini saklamakda we ýol howpsuzlygyny üpjün etmekde örän möhüm rol oýnaýar. Olar:
Awtoulag ýolunyň merkezi çyzygynyň reňki ak ýa-da sary bolup, ulag akymyny ters tarapa bölmek üçin ulanylýar.
Zolak bölüji çyzygyň ak nokat çyzygy, ulag akymyny şol bir tarapa bölmek üçin ulanylýar.
Zolagyň gyrasy çyzygy ak bolup, zolagyň gyrasy çyzygyny görkezmek üçin ulanylýar.
Ak duralga, ulagyň goýberiş signalyna garaşýan ýa-da ýol berjek duralgasynyň ýagdaýyny görkezýär.
Ak peseliş hasyly, ulagyň haýallamalydygyny we hasyl bermelidigini görkezýär.
Pyýada geçelgesiniň ak zolagy.
Gollanma çyzygynyň reňki ak bolup, ulagyň görkezilen ugra laýyklykda sürmelidigini we çyzykdan geçmeli däldigini aňladýar.
Zolak giňliginiň geçiş bölüminiň bellikleri merkezi çyzyk bilen gabat gelmelidir.
Roadakyn ýol päsgelçilikleriniň bellik çyzygynyň reňki, ulagyň ýol päsgelçiliginden geçmelidigini görkezýän merkezi çyzyk bilen gabat gelýär.
Awtoulag duralgasynyň ak gaty çyzygy, ulagyň duralgasyny görkezýär.
Aýlag duralgasynyň bellikleri ak bolup, ulaglaryň aýratyn aýralyk çemeleşmelerine we awtoulag duralgalaryna eltýändigini görkezýär.
Ak giriş we çykyş bellikleri rampa girýän ýa-da çykýan ulaglar üçin ygtybarly çatrygy üpjün edýär.
Sürüjiniň ugruny ugrukdyrmak üçin gollanma okunyň ak gaty çyzygy ulanylýar.
Gollanma zolagy çyzgysy, ýol görkezijisini görkezmek üçin kesiş duralgasynda çyzylan gaty sary çyzyk.
Çekiş guşagynyň ak çyzyk zolagy, ulag akymyny üýtgetmek üçin adaty bolmadyk çatrykda ýa-da ýoluň üstünde bellik edilýär.
Awtoulaglaryň sürülmegini görkezmek ýa-da çäklendirmek üçin asfalt teksti sary reňk bilen belgilenýär.
Awtoulag duralgasynyň sary zolagy, adatça möhüm bölümleriň we bölümleriň öňünde ulanylýar. Ulaglary içerde goýmak gadagandyr.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr