headn_banner

Roadol bellik boýagynyň ulanylyşy we aýratynlyklary

Gyzgyn ereýän şöhlelendiriji bellik boýagy, esasan, 2-nji synpdan ýokary awtoulag ýollarynda we tiz ýollarda ulanylýar. Bu boýagyň bellik örtüginiň galyňlygy (1,0 ~ 2,5) mm. Oýlanýan aýna monjuklar boýaga garylýar we gurluşyk bellik edilende şöhlelendiriji aýna monjuklary ýüzüne sepilýär. Bu bellik, adatça (2 ~ 3) ýyla çenli gijeki şöhlelendiriş ýerine ýetirijiligine we uzak hyzmat möhletine eýe. Gyzgyn eriş örtüginiň gurluşygy ýörite ýyladyş enjamlaryny talap edýär.
Yzygiderli gyzgyn ereýän örtügiň aýratynlyklary:
Güýçli ýelmeşme: reziniň mazmuny ýerliklidir. Güýçli ýelmeşýän aşaky ýagda ýörite rezin elastomer goşulýar. Gurluşyk işiniň ýerliklidigine we ýykylmajakdygyna göz ýetiriň.
Gowy döwülmäge garşylyk: temperatura tapawudy sebäpli gyzgyn ereýän bellikleri döwmek aňsat. Ingarylmazlygy üçin örtüge ýeterlik EVA rezini goşuň.
Açyk reňk: örtülen pigment, ýeterlik mukdarda, gowy howa garşylygy we uzak möhletli täsirden soň reňksiz bolmazlygy bilen kabul edilýär.
Örtügiň ýokary derejesi: ownuk dykyzlyk, uly göwrüm we ýokary örtük derejesi esasy aýratynlyklarymyzdyr.
Güýçli menek garşylygy: PE mumynyň hili we dozasy menek garşylygyna täsir edýän esasy nokatlardyr


Iş wagty: 27-2021-nji sentýabr