headn_banner

Habarlar

 • Roadol bellik boýagynyň ulanylyşy we aýratynlyklary

  Gyzgyn ereýän şöhlelendiriji bellik boýagy, esasan, 2-nji synpdan ýokary awtoulag ýollarynda we tiz ýollarda ulanylýar. Bu boýagyň bellik örtüginiň galyňlygy (1,0 ~ 2,5) mm. Oýlanýan aýna monjuklar boýaga garylýar we gurluşyk bellik edilende şöhlelendiriji aýna monjuklary ýüzüne sepilýär. Bu bellik ...
  Koprak oka
 • Bu alamatlary we bellikleri bilýärsiňizmi?

  Traffol belgileri we bellikleri adamlara nädip gitmelidigini we ulag süreniňizde we ýöräniňizde nämä üns bermelidigini ýada salýar, bu ýol hereketiniň tertibini saklamakda we ýol howpsuzlygyny üpjün etmekde örän möhüm rol oýnaýar. Olar: Awtoulag ýolunyň merkezi çyzygynyň reňki ak ýa-da sary, öňküsi ýaly ...
  Koprak oka
 • Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny döretmek üçin haýsy düzgünler bar?

  Trafficol hereketiniň howpsuzlygy desgalaryny gurmagyň maksady, sürüjileriň we pyýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek we awtoulag ýolunyň roluny doly oýnamak. Sazlaýyş düzgünleri aşakdakylar: pyýada köprüler ýa-da ýerasty geçelgeler pyýadalaryň, welosipedleriň ýa-da beýleki ulaglaryň geçýän ýerlerinde kesgitlener ...
  Koprak oka
 • Markol belgisi

  ...
  Koprak oka
 •  Yzygiderli aýna monjuklarynyň aýratynlyklary

  Yzygiderli aýna monjuklarynyň aýratynlyklary Oýlanýan aýna monjuklary kiçi diametri bolan gaty aýna sferalardyr. Olar kremniden, natriýden we kalsiýden ybarat aýna poroşokdan ýasalyp, ýokary temperaturada atylýar. Belentligi sebäpli ...
  Koprak oka