Iki tankly termoplastiki YF600

Iki tankly termoplastiki YF600

gysga düşündiriş:

1. Umumy ulanyş ädimleri: ilki bilen, ýeterlik dizel, dwigatel ýagy, gidrawliki ýag we suw taýýarlaň (sowadyjy suw üçin). Fireangynyň öňüni almak we goramak üçin taýynlyk görüň we ulgam enjamlarynyň ýagdaýynyň gowudygyny barlamak we bejermek. Dizel hereketlendirijisini hiç hili ýük bilen işe girizeniňizden soň, ony ýuwaş-ýuwaşdan 5-6mpa (8Mpa-dan köp) ýükläň, örtügiň bir bölegini gyzdyrmak we eremek üçin gyzgyn ereýän çäýnege guýuň. Örtügiň temperaturasy 100 ~ 150 reaches ýetende, garyjy üçin garyjy işe başlaň we yzygiderli täze örtük goşuň we goşulan örtügiň umumy mukdary çäýnek kuwwatynyň 4/5-den az bolmalydyr. Çäýnäniň örtüginiň temperaturasy 180 ~ 210 reaches ýetende, akym ýagdaýynda bolýar, suwuk boýagy gurluşy bellemek üçin çykaryş portunyň üsti bilen bellik maşynyna goýuň. Iýmitlendirmek we boşatmak şertleri mukdaryna, gurluşyk wagtyna we howa şertlerine görä kesgitlenilýär. Adaty ýagdaýlarda materiallar gurluşygyň ahyrynda ulanylar.

2. Ulanylmazdan ozal we tehniki hyzmat wagtynda: gidrawlik ulgamyň syzmaýandygyna ýa-da petiklenmändigine göz ýetiriň; Gaz ulgamynyň syzmagy ýa-da petiklenmegini barlaň; Düwürtigiň petiklenmändigine ýa-da deşik deşiginiň gaty ulydygyna göz ýetiriň. Ot alandan soň, alaw gök reňkde düzülýär; Gaz klapanyna gözegçilik etmek täsirli.

3. Gidrawlik ýagyndaky gidrawliki ýagy ilkinji gezek ulanylandan bäş-alty gün soň çalşyň, bir aýdan soň ikinji gezek ýagy çalşyň we gidrawliki tankyň süzgüçini yzygiderli barlaň we arassalaň.

4. Dizel hereketlendirijisini yzygiderli abatlamak we goldamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Ady Iki goşa termoplastiki boýag gyzdyryjy
Model DH-YF600
Ölçegi 1730 * 1650 * 1190MM
Agram 780 kg
Boýag kuwwaty 300kg * 2
Dizel hereketlendirijisi 8HP Suw bilen sowadylan dizel hereketlendirijisi
Gidrawlik tank 50L
Peç gaz peç

häsiýetli:

Elektrik pnewmatiki dizel hereketlendirijisi, 14 HP dizel hereketlendirijisi, güýçli kuwwat we uzak ömri,

Gazanyň düýbünde ýylylygy has çalt geçirip bilýän, eremegiň wagtyny ep-esli gysgaldyp bilýän we 5 ýylda zeper ýetmeýän gazanyň düýbünde 10 mm ýokary uglerod garyndysy ulanylýar,

Ameangyn saklaýjy ýylylyk izolýasiýa pagtasynyň üç gatlagy, galyňlygy 5 sm-den gowrak bolan her gatlak, eremegiň we ýangyjyň tygşytlanyşyny ýokarlandyrýar we temperatura 10 lower-dan pes bolsa-da gyzdyrylmaly däl.

Import edilen motor we flanes

Gidrawlik hereketlendiriji we flanes aýrylmaz guýulýar, diametri we galyňlygy güýçlendirilýär we agramy 10 kg bolup, hereketlendirijiniň we garyndynyň bilelikde işlemegini we uzak wagtlap ulanylandan soň könelmezligini üpjün etmek üçin

Arza:

Adaty termoplastiki ýol bellikli boýagSüzüşiň giňligi:
tizlik ýoly, zawod, awtoulag duralgasy, oýun meýdançasy, golf meýdançasy we ýaşaýyş jaýy we ş.m.

 (1)
 (4)
 (2)
 (3)

Wideo:


  • Öňki:
  • Indiki: