headn_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Gaoyuan International Trade Co., Ltd., bir guşak bir ýoluň başlangyç nokady bolan asewraziýa yklymynyň gündogar köprüsi Lianyungang portunda (80 km) ýerleşýär. Geografiki ýagdaýy üýtgeşik we çig mal serişdeleri ýeterlikdir. Signol belgisi materialynyň esasy materialy bolan C5 nebit rezininiň bäş öndürijisinden 200 km uzaklykda däl. Maddy taýdan ileri tutulýan we arzan bahadan doly artykmaçlyga eýe.

1
a22fd9c5cf1ffd52a1403aa2cfe0863

Taryhy ewolýusiýa:

Gaoyuan International Trade Co., Ltd., Dahan Transportyň doly golçur kärhanasy. Dahan Group Corporation, 1986-njy ýylyň mart aýynda döredileninden bäri 30 ýyldan gowrak wagt bäri gözleg we ösüş, önümçilik, içerki satuw we gyzgyn ereýän ýol bellik materiallaryny eksport etmek bilen meşgullanýar.
Tehniki kuwwat: Kompaniýada alty hünärmen we tehniki işgär bar, olaryň hemmesi ýedi ýyldan gowrak wagt bäri ýol belgisi örtük pudagynda gözleg we ösüş bilen meşgullanýar we belli bir tehniki güýje eýe. Kompaniýa, Aragatnaşyk ministrliginiň birnäçe hünärmeni bilen uzak wagtlap tehniki goldawy we hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

Kompaniýanyň önümçilik kuwwaty:

Kompaniýada häzirki wagtda alty tonna ýarym awtomatiki önümçilik gaplaýyş maşynlary bar, olar her günde 200 tonnadan gowrak ýol belläp, gyzgyn ereýän örtük önümlerini öndürip biler. Müşderilere köp sanly hünärli önümleriň iberilmegini üpjün etmek üçin.

bfg
7
image6

Kompaniýanyň öndürijiligi:

Soňky ýyllarda kompaniýanyň önümleri ilki bilen hil ýörelgesine eýerdi we daşary ýurtly müşderileriň sany artmagyny dowam etdirdi. Dünýäniň 140-dan gowrak ýurdundan we sebitinden gelen müşderiler biziň bilen hyzmatdaşlyk etdiler we 9 ýurtdan gelen müşderiler kompaniýamyzyň önümleri üçin uzak möhletli aýratyn aktýorlygy saýladylar.

Kompaniýanyň kärleri we hormatlary:

Kompaniýanyň sekiz sany milli hormat şahadatnamasy, dört kär derejesi we iki sany meşhur söwda belligi bar. Yssy eriş ýol belgisi örtük pudagynda bäşinjini gazandy.

ct

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.